Submitted by: eye of xtine

About the photo:
Photograph er: #eyeofxtin e (3908578, IG @hausofxti ne) Model: Zlata Pavlova (IG @pavlova.z )